Åben støtteerklæring til etablering af klimaerhvervsskole

14. juli 2022

Sagsresumé
Regeringen indgik i januar 2022 en aftale om at etablere tre klimaerhvervsskoler, der tilbyder erhvervs- og efteruddannelse særligt målrettet de brancher og sektorer, der kan bidrage til at opfylde de nationale klimamål. De 17 kommuner og erhvervsskolerne i Region Sjælland ønsker at etablere et klimaerhvervsskolepartnerskab i Region Sjælland. Administrationen indstiller, at Region Sjælland aktivt støtter op om etableringen af klimaerhvervsskolepartnerskabet i Region Sjælland og udarbejder en støtteerklæring til initiativet.

Sagsfremstilling
Regeringen indgik i januar 2022 aftale om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, hvori det er aftalt at etablere tre klimaerhvervsskoler, der tilbyder erhvervs- og efteruddannelse, som er særligt målrettet de brancher og sektorer, der kan bidrage til at opfylde de nationale klimamål. Det gælder blandt andet uddannelserne inden for landbrugs-, transport-, energi-, byggeri-, industri- og affaldssektoren. I en tillægsaftale fra marts 2022 er det besluttet, at etableringen fremrykkes til 2023, og at der afsættes 100 mio. kr. årligt i 2023-2029 og 30 mio. kr. årligt fra 2030.

Klimaerhvervsskoler skal være kraftcentre for uddannelse og kompetenceudvikling til grøn omstilling samt udstillingsvinduer for de førende teknologier i tæt samarbejde med de førende virksomheder på det grønne område. Regeringen har lagt op til, at klimaerhvervsskolerne skal etableres i nye bygninger og med nye faciliteter. Der har været rejst kritik af ressourceforbruget i forbindelse med etableringen af nye bygninger, og det er påpeget at alle, og ikke kun udvalgte erhvervsskoler, bør arbejde med den grønne omstilling.

Interessetilkendegivelse om etablering af et klimaerhvervsskolepartnerskab i Region Sjælland

De 17 kommuner og de fem erhvervsskoler i Region Sjælland – EUC Sjælland, Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole, CELF og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – ønsker at etablere et fælles klimaerhvervsskolepartnerskab. Der er til dette hentet opbakning fra flere VUC’er, FGU’er, handelsskoler og Sjællands Erhvervsakademi.

Med partnerskabet i Region Sjælland er det hensigten, at der ikke oprettes en ny uddannelsesinstitution med nye bygninger og faciliteter. I stedet vil alle fem erhvervsskoler i Region Sjælland deltage med viden og kompetencer, som deles mellem de forskellige institutioner og inden for de forskellige brancher. Partnerskabet skal fungere ligeværdigt og partnerskabscentret skal være institutionsneutralt, mens der også vil blive placeret fysiske partnerskabscentre på erhvervsskoler, der skal fungere som bindeled, der initierer projekter, søger fondsmidler, sikrer fremdrift og forankring af tiltag både i uddannelser og hos virksomheder. Projekter og indsatser vil blive gennemført på tværs af hele regionen. Særlige fokusområder for partnerskabet i Region Sjælland er bygge- og anlægsbranchen, transport og logistik, samt de to erhvervsfyrtårne om biosolutions og Femern-byggeriet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at man med klimaerhvervsskolepartnerskabet vil kunne få et tvær-regionalt setup med alle fem erhvervsskoler, der kan levere relevante videns- og uddannelsesaktiviteter, der matcher det regionale arbejdsmarked, og som understøtter flere af Regions Sjællands politiske målsætninger på uddannelsesområdet. Med alle fem erhvervsskoler vil klimaerhvervsskolepartnerskabet kunne bidrage til en bred uddannelsesdækning i regionen, understøtte at flere unge får en erhvervsuddannelse, samt at regionens mange faglærte og ufaglærte borgere får adgang til relevant efter- og videreuddannelse. Vigtigst af alt vil klimaerhvervsskolepartnerskabet være med til at imødekomme de regionale virksomheders efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og nye grønne kompetencer.

Videre proces for udpegning af klimaerhvervsskoler

KKR Sjælland forventes i midten af juni at vedtage en fælles anbefaling om at etablere en klimaerhvervsskole efter partnerskabsmodellen i Region Sjælland.

Det er regeringen og Folketingets partier, der udpeger og træffer beslutning om etableringen af klimaerhvervsskolerne. Processen for at træffe endelig beslutning om etableringen af klimaerhvervsskoler er ikke offentligt kendt. Udpegningen vil forventeligt foregå i løbet af efteråret 2022 i en dialog mellem politiske parter og relevante aktører inden for erhvervsuddannelsesområdet. Nogle kommuner og uddannelsesinstitutioner har allerede haft foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, og dertil har flere sendt skriftlige erklæringer til børne- og undervisningsministeren.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Region Sjælland aktivt støtter op om etableringen af klimaerhvervsskolepartnerskabet i Region Sjælland og udarbejder en støtteerklæring til initiativet.
Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende
Helle Laursen Petersen (C)
Felex Pedersen (A)
Thomas Vesth (D)