Sammen om grønne løsninger

Regeringen indgik i januar 2022 aftale om ”En ny reformpakke for dansk økonomi”, hvori det er aftalt at etablere tre klimaerhvervsskoler, der tilbyder erhvervs- og efteruddannelse, som er særligt målrettet de brancher og sektorer, der kan bidrage til at opfylde de nationale klimamål.

Klima og erhvervsuddannelser bør være forbundet

Det er helt afgørende for både den grønne omstilling og for erhvervsuddannelserne, at de to dagsordner er tæt koblede. Uden tilstrækkeligt mange dygtige faglærte, kan omstillingen ikke ske i det tempo, der er behov for. Krigen i Ukraine og den deraf følgende energikrise har nu skabt et yderligere tidspres for at gøre os uafhængige af fossilt brændstof. Derfor bakker vi op om ideen om at koble klima og erhvervsskoler, men vi ønsker at alle vores erhvervsskoler bliver en del af udviklingen.

Samlet region – samlet sektor af erhvervsuddannelsesinstitutioner

Regions Sjælland og de 17 kommuner i Regions Sjælland og de fem erhvervsskoler i regionen – EUC Sjælland, Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole, CELF og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – ønsker derfor at etablere et fælles klimaerhvervsskolepartnerskab.

Vi stiller vores uddannelsesrammer til rådighed

Med partnerskabet i Region Sjælland er det hensigten, at der ikke oprettes en ny uddannelsesinstitution med nye bygninger og faciliteter. I stedet vil alle fem erhvervsskoler i Region Sjælland deltage med viden og kompetencer, som deles mellem de forskellige institutioner og inden for de forskellige brancher.

Ligeværdigt partnerskab med fælles mission

Partnerskabet skal fungere ligeværdigt og partnerskabscentret skal være institutionsneutralt, mens der også vil blive placeret fysiske partnerskabscentre på erhvervsskoler, der skal fungere som bindeled, der
initierer projekter, søger fondsmidler, sikrer fremdrift og forankring af tiltag både i uddannelser og hos virksomheder. Projekter og indsatser vil blive gennemført på tværs af hele regionen. Særlige fokusområder
for partnerskabet i Region Sjælland er bygge- og anlægsbranchen, transport og logistik, samt de to erhvervsfyrtårne om biosolutions og Femern-byggeriet.

Bred uddannelsesdækning med plads til flere unge og voksne

Med klimaerhvervsskolepartnerskabet vil man kunne få et setup med alle fem erhvervsskoler, der kan levere relevante videns- og uddannelsesaktiviteter, der matcher det regionale arbejdsmarked. Med alle fem erhvervsskoler vil klimaerhvervsskolepartnerskabet kunne bidrage til en bred uddannelsesdækning, understøtte at flere unge får en erhvervsuddannelse, samt at regionens mange faglærte og ufaglærte
borgere får adgang til relevant efter- og videreuddannelse.

Sammen sikrer vi kvalificeret arbejdskraft med nye grønne kompetencer

Vigtigst af alt vil klimaerhvervsskolepartnerskabet være med til at imødekomme Regions Sjællands virksomheders efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og nye grønne kompetencer.