Udviklingsprojekter i partnerskabet

Andre Muligheder i Grøn Omstilling

Titel Andre Muligheder i Grøn Omstilling – AMIGO

Målgruppe
Ufaglærte og ledige

Indhold
Projekt handler om at opkvalificere ansatte i virksomhederne indenfor grøn omstilling.

I projekt AMIGO er der fokus på, at flere ufaglærte skal opnå formelle kompetencer og dermed være med til at understøtte SMV-virksomheders grønne omstilling, og afledte krav og muligheder i forbindelse med den grønne omstilling. 

Projektet har som programspecifikt mål at rekruttere beskæftigede og ledige (unge) ufaglærte til en erhvervsuddannelse. I hele projektet er der fokus på at understøtte SMV-virksomheders grønne omstilling.

Tidsplan
Januar 2023 – december 2025

Deltagende skoler
NEG, ZBC, EUC SJ

Fremtidens kloge hænder

Titel Fremtidens kloge hænder

Målgruppe
Folkeskole/EUD

Indhold
Indsatserne retter sig mod de centrale problemer omkring uddannelse af faglærte i Region Sjælland. Ved både rekruttering- og fastholdelsesindsatserne vil der være stor fokus på motivationen. Derudover ses et fortsat behov for at øge al viden om erhvervsuddannelserne. For at imødekomme og forbedre en øget viden og motivationen til erhvervsuddannelser, vil der i projektet være tre overordnede indsatsområder med hver deres aktiviteter.  Indsatsområderne har hver deres formål, som tilsammen er med til at skabe fremtidens kloge hænder og styrker den grønne omstilling.

Tidsplan
1.januar 2023 – 31. december 2025

Deltagende skoler
NEG, CELF, ZBC.

Femern Fyrtårn 2

Titel: Femern Fyrtårn 2

Målgruppe
AMU, EUD

Indhold
Udvikle nye danske styrkepositioner med fokus på bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.

Femern Fyrtårn II – Kvalificeret arbejdskraft arbejder med Strategisk kompetenceløft af 100 virksomheder via kompetenceplaner og opkvalificering af mindst 1000 medarbejdere gennem efteruddannelse indenfor bæredygtigt byggeri og erhvervspotentialerne afledt af Femern.

Udvidet udbud af højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft til bæredygtigt byggeri og anlæg samt afledte erhvervspotentialer i form af særlige erhvervskompetencegivende kurser, “Case Competitions” og virksomhedssamarbejder med 650 studerende og elever. Videns- og læringscenter som indfanger den unikke viden, der udvikles i Femern byggeriet og fungerer i et samspil mellem fysiske og digitale manifestationer som private og offentlige aktører bruger og indgår i for at erhverve kritisk viden og specialiserede kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri og anlægsarbejde, samt som inspiration og karrierelæring for unge i forhold til at arbejde med byggeri og anlæg

Tidsplan
01.09.2023-31.08.2026

Deltagende skoler
EUCSJ, NEG, CELF, KHS, RTS, RHS, ZBC

Grøn profil som iværksætter

Titel: Grøn profil som iværksætter

Målgruppe
EUD

Indhold
Projektet understøtter grøn omstilling gennem bæredygtigt iværksætteri:

For det første ved at kvalificere ungdomsuddannelsernes forudsætninger for at styrke elevgruppens interesse for – og kompetence til – grønt iværksætteri; fx ved i projektet at opnå erfaringer med god praksis i forhold til spørgsmålet om, hvordan man som skole bedst muligt understøtter elevernes interesse for opstart af egen virksomheden med fokus på ”grøn omstilling”.

For det andet ved at skabe netværk mellem ungdomsuddannelser og virksomheder/interesseorganisationer på det grønne område; dels med henblik på at styrke skolesidens faglige og didaktiske kompetence på området – samt dels med henblik på at etablere netværk og skabe nye karriereveje for elever, som har interesse i grønt iværksætteri.

For det tredje ved at italesætte konkrete kompetencerammer og forudsætninger for iværksætteri som begreb og udviklingsværktøj til i forhold til at integrere et fokus på grønt iværksætter inden for rammerne af eksisterende uddannelser på erhvervsskoleområdet

Tidsplan
Januar 2023 – juni 2024

Deltagende skoler
ZBC

Ild og Robotter

Titel: Ild og Robotter

Målgruppe
Folkeskolen

Indhold
Et praksisfagligt læringsforløb, der understøtter de faglige mål i faget håndværk og design, og målretter sig elever på 5. årgang.
Formålet er at øge børn og unges nysgerrighed og interesse for håndværksfagene, dets traditioner og udvikling. Forløbet består af en veksling mellem undervisning på egen skole og værkstedsdage på hhv. Oplevelsescenter Nyvang og Nordvestsjællands Erhvervsuddannelse.

Gennem forløbet vil eleverne prøve kræfter med smedehåndværket. Først i den gamle smedje i Oplevelsescenter Nyvang, hvor der arbejdes med åben ild og ambolt, og så i et moderne smedeværksted med svejserobot, 3D-printer og computerstyret fræser på EUC Nordvestsjælland. Ved at lade eleverne se og mærke smedehåndværket med egne hænder og krop i autentiske værksteder, vil forløbet bidrage til at vække elevernes nysgerrighed på håndværksfagene.

Tidsplan

Deltagende skoler
NEG

Grønt iværksætteri

Titel: Oplæringscenter som kompetencegiver til grønt iværksætteri

Målgruppe
EUD

Indhold
Arbejdet med- og opkvalificering af eleverne der arbejder med cirkulær økonomi ved virksomhedssamarbejde. Heri direkte og indirekte informationskæder mellem de forskellige aktører, både ved B2B og B2C.

Kommunikere ind i en virksomhedens egen virkelighed, italesætte de eksisterende distributions-

forsynings- og logistik kæder og firmaets cirkulære økonomi i forhold til virksomheders

egen grønne adfærd.

Motivere til grønt iværksætteri baseret på erhvervslivets nuværende udfordringer og muligheder, med klar didaktisk og pædagogisk rammesætning, der møder individet og udfordrer det til at lære under arbejde, og forbedre sig.

Tidsplan
Januar 2023 – juni 2024

Deltagende skoler
ZBC

Solution Camp

Titel: Solution Camp

Målgruppe
HTX

Indhold
Vi ved, at der blandt unge ikke er et stort kendskab til de muligheder der er på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Der er brug for, at disse kommer mere i fokus, da der i samfundet er kommet et øget behov, er for flere løsninger indenfor bæredygtighed, som de unge vil kunne løse.

Derfor ønsker vi at lave projekt Solution Camp. Projektet ønsker at arbejde med synergier mellem teknologifag på HTX og lokale erhverv. Projektet arbejder med praksislæring og iværksætteri, og ønsker at integrere virksomhedssamarbejde i undervisningen. Omdrejningspunktet for projektet er Solution Camp. En Solution Camp er en nøglebegivenhed i projektet for Grønt Iværksætteri for Ungdomsuddannelser, hvor alle involverede parter samles for at fremme grøn innovation og iværksætteri blandt eleverne. Dette kan føre til en solid base for grønne initiativer, forberede og inspirere unge til at forfølge grønt iværksætteri og bidrage til den grønne dagsorden.

Tidsplan
Januar 2024 – juni 2025

Deltagende skoler
ZBC

Eco-Engagement & Ecolitteracy

Titel: Eco-Engagement & Ecolitteracy

Målgruppe

Indhold
Udgangspunktet for projektet tages i de nyeste rapporter om klimaforandringer fra FN’s IPCC-panel, som viser, at unges engagement i klimaspørgsmål påvirker politikeres støtte til tiltag, der bekæmper klimaforandringer. Baseret på tidligere studier, der finder en sammenhæng mellem på den ene side elevers evne til at deltage i videns baseret dialog og på den anden side deres engagement i samfundsmæssige nøgleproblemer, vil projektet undersøge, hvordan to velkendte undervisningsmetoder, der lægger vægt på elevinddragende dialog, påvirker gymnasieelevers engagement i klima- og miljøspørgsmål.

Tidsplan
Februar 2024 – februar 2027

Deltagende skoler
ZBC

KlimaSmart

Titel KlimaSmart

Målgruppe
EUD, HHX

Indhold
Projektet KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfagligt tema i klimaundervisningen på EUD og HHX vil give unge på 6 erhvervsrettede ungdomsuddannelser handlekompetencer ved at give en grundig indføring i forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri. 16 undervisere på 6 uddannelser vil i samarbejde med en klimacoach udvikle en fælles tværfaglig case om bæredygtigt byggeri. Dette vil forbedre lærernes kompetencer til at undervise i bæredygtigt byggeri og til at støtte elevernes handlekompetencer. Denne case vil blive anvendt i udviklingen af 7 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb om bæredygtigt byggeri.

Tidsplan
1.maj 2022 – 31. oktober 2024

Deltagende skoler
CELF, KHS

En fremtid med STEM-baseret EUD

Titel: En fremtid med STEM-baseret EUD

Målgruppe
EUD/lærerstuderende

Indhold
Projektets mål er at styrke rekrutteringen af elever til STEM-relaterede erhvervsuddannelser (uddannelser indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik). Derudover at styrke og forbedre kompetencer indenfor matematik og teknologi hos grundskoleelever. Lærerstuderende trænes og vejledes derfor i at arbejde med en praksisbaseret og erhvervsrettet tilgang til matematik og teknologiforståelse – her med formål om at give eleverne positive oplevelser med fagene. På den måde vil projektet være med til at etablere samarbejder mellem erhvervsskoler og lærerstuderende, som derefter giver lærerstuderende viden om hvordan matematik og teknologi anvendes på erhvervsuddannelserne.

Tidsplan
Januar 2023 – 30. juni 2025

Deltagende skoler
EUC SJ, CELF

TVÆRSTEM

Titel: TVÆRSTEM

Målgruppe
EUD

Indhold
I erhvervsuddannelsernes grundforløb skal erhvervsskoleeleverne tilegne sig kompetencer indenfor grundfag. Elever møder i dag grundfag, hvor de kompetencer der undervises, ikke er tilstrækkeligt praksisnære. Eleverne oplever blot grundforløbene som en fortsættelse af folkeskolen.  

Vi ønsker at udvikle en model for problemorienteret grundfagsundervisning på erhvervsskoleniveau, hvor STEM-grundfagene forankres i den enkelte elevs uddannelsesretning og perspektiverer til problematikker indenfor den grønne omstilling. 

Tidsplan

Deltagende skoler
ZBC

Bæredygtighed i STEM fagene

Titel: Bæredygtighed i STEM fagene

Målgruppe
EUD

Indhold
Projektet skal etablere et sciencelab med udstyr samt indkøb af udstyrssæt til industriuddannelserne på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Bæredygtighed integreret i alle aspekter af laboratoriet, fra den fysiske hands-on og anvendte teknologie til uddannelsesmaterialer- og metoder. For delprojekt to er den grønne omstilling i elevernes fremtidige fag i fokus. De skal kende og forstå den teknologi, de kan komme til at arbejde med uanset om det handler om mulighederne for at anvende spildvarme eller som operatør på et power-to-X-anlæg. En del elever har svage forudsætninger indenfor STEM-fagene.

Laboratoriemiljøet vil give disse elever mulighed for at arbejde praktisk og herigennem at få læringssucceser og blive inkluderet i det faglige fællesskab.

Tidsplan

Deltagende skoler
NEG

Building Based on BioBased

Titel: Building Based on BioBased

Målgruppe
GYM

Indhold
Identifikation og kommunikation med interessenter fra forskellige dele af værdikæden.

Udvikling af kursusforløb om biobaserede værdikæder

Styrkelse af hamp værdikæden

Eksperimentere med hamp som afgrøde i Guldborgsund Kommune

Udvikling af forretningsmodeller for hamp produkter

Bygning af Hampens Hus som pilotprojekt.

Udvikling af arkitektur der anvender biobaserede byggematerialer

Projektet foregår i samarbejde med partnere i Holland, Belgien, Tyskland og Frankrig.

Tidsplan
November 2023 – 31. oktober 2026

Deltagende skoler
CELF

Grøn iværksætteriundervisning

Titel: Grøn iværksætteriundervisning på tværs af ungdomsuddannelserne på Campus Nakskov

Målgruppe
STX, HF, HHX, HTX og EUD

Indhold
Campus Nakskov er et tværfagligt fælles, hvor et bredt udsnit af Danmarks ungdomsuddannelser er til stede herunder STX, HF, HHX, HTX og EUD. Campus Nakskov har besluttet at et nyt fælles indsatsområde er innovation/iværksætteri, bæredygtighed og elevtrivsel. Dette fælles projekt vil understøtte denne fælles indsats.

Formålet med Grøn Iværksætteriundervisning på tværs af ungdomsuddannelserne på Campus Nakskov er at eleverne på Campus Nakskov skal opnå en øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej og medvirke til at skabe en grøn udvikling.

Projektets mål er at udvikle undervisningsforløb, der udvikler grønne og entreprenørielle kompetencer på tværs af ungdomsuddannelser på Campus Nakskov.

Tidsplan
1.januar 2023 – 30. juni 2024

Deltagende skoler
CELF, Nakskov Gymnasium og HF, VUC Storstrøm